Stadgar

Stadgar för KÄLLAN-Karlsborg Ekonomisk Förening

Stadgar fastställda vid årsstämma 2017-03-28, Holmsund.

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA

Föreningens firma är KÄLLAN-Karlsborg Ekonomisk Förening.

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i Holmsund, Umeå kommun.

§ 3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga, driva och underhålla en anläggning för nyttjande av både vinter- och sommarvatten för medlemmarnas fastigheter inom Karlsborg, Raggavaviken, Österlångslädan (Norra Åsen), Skrafvlet, Ålgrundet, Storklyvan och Buten jämte närliggande öar öster om Storklyvan.

lnom föreningen finns två typer av medlemskap, nämligen:

  • medlemmar som nyttjar anläggningen hela året = åretruntmedlem
  • medlemmar som enbart nyttjar anläggningen under perioden 15 maj - 15 oktober = sommarmedlem

§ 4 MEDLEMSINSATS

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om 100 kronor. Insatsen erlägges genom kontant betalning.

Åretruntmedlem skall till föreningen betala en anläggningsavgift för varje fastighet medlemmen äger och som är avhängig nyanläggningens totala entreprenadkostnad. Anläggningsavgiften kommer att fastställas så att medlemmarnas totala insatser täcker de anläggningskostnader som uppstår för anläggande av nytt ledningssystem.

Nuvarande sommarmedlem eller helt ny medlem i föreningen, erlägger den anslutningsavgift som fastställts för sådan medlem. Om sommarmedlem begär att få bli åretruntmedlem skall en förhöjd anslutningsavgift erläggas. Den förhöjda avgiftens storlek skall utgöra 120 % av normal anslutningsavgift. (27.000 kr). Förhöjd anslutningsavgift skall därjämte årligen indexuppräknas med konsumentprisindex med början år 2001.

Ny sommarmedlems avgift är 120% av ursprunglig anslutning (13.500 kr). Anslutningsavgiften indexuppräknas med konsumentprisindex med början år 2001.

Styrelsen har rätt att pröva varje fall för att inte en installation skall belasta föreningens ekonomi samt ansvara för att ansökan prövas enligt de avtal som är knutna till föreningen.

§ 5 MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen förvärvas efter skriftlig ansökan till föreningens styrelse som har att pröva om inträde kan beviljas eller ej. Styrelsen har rätt att pröva varje fall för att inte en installation skall belasta föreningens ekonomi samt ansvara för att ansökan prövas enligt de avtal som är knutna till föreningen.

§ 6 BRUKNINGSAVGIFTER

För begagnade av föreningens anläggning är medlem skyldig att erlägga årlig brukningsavgift enligt föreningen beslutad taxa.

Samtliga medlemmar förses med vattenmätare som tillhandahålles av föreningen. Medlem är skyldig att utan ersättning upplåta utrymme för föreningens vattenmätare.

Brukningsavgiften är avsedd att täcka föreningens kostnader för drift, underhåll och administration. Fördelningen av kostnad vattenspill delas lika per fastighet. Med vattenspill avses skillnaden mellan den av kommunen debiterade vattenmängden och summan av den hos medlemmarna avlästa eller beräknade vattenmängden.

§ 7 AVLÄSNING AV VATTENMÄTARE OCH VATTENAVGIFT

Medlem är skyldig att årligen avläsa sin vattenmätare vid tidpunkt som styrelsen anvisar och erlägga avgift för förbrukat vatten enligt av styrelsen efterhand utfärdade anvisningar. Förbrukningsavgift bestäms vid föreningens stämma. Medlem som ej redovisar avläsning på ovan angivet sätt debiteras efter tidigare års förbrukning samt en extra avgift på 500 kr.

§ 8 ANSLUTNING

Medlem är skyldig att följa de anvisningar för anslutning mm som utfärdas av föreningens styrelse.

Anslutningspunkt för servisledning tillhandahålles av föreningen vid medlems fastighetsgräns. Varje medlem bekostar inkoppling till sin servisledning. Medlem ansvarar för skötsel av vattenmätare, serviskran och servisledning. Servisanslutning skall utföras på sådant sätt att frysning ej uppstår. Serviskran skall vara tydligt utmärkt.

§ 9 KONTROLL OCH INSPEKTION

Medlem får ej förvägra föreningens styrelse eller av denna utsedd representant rätt att kontrollera vattenmätare och inspektera anslutningspunkt och servisledning samt anslutna ledningar, installationer mm.

§ 10 MARKUPPLÅTELSE

Medlem är skyldig att utan ersättning upplåta mark för anläggande, reparation och förnyelse av erforderlig huvudvattenledning och anslutningspunkt.

§ 11 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av fem ledamöter. Styrelseledamöter skall väljas vid ordinarie föreningsstämma för en tid av två (2) år. Stämman skall också välja två suppleanter för (2) är.

Första gången utses styrelseledamöter och suppleanter vid konstituerande sammanträde varvid tre ledamöter utses för en tid av (2) år och två ledamöter för en tid av ett (1) år.

§ 12 STYRELSEFUNKTIONÄRER

Styrelseledamot och suppleant för denne skall vara medlem i föreningen eller ställföreträdande enligt lag för medlem eller vara företrädare för juridisk person, som är medlem, samt vara myndig och i riket bosatt svensk medborgare.

Förslag till ordförande tas fram av valberedning och ordförande väljs på stämman för ett år i taget.

§ 13 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens medlemmar, som styrelsen utser därtill.

Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som justeras av ordföranden och minst en annan vid sammanträdet deltagande styrelseledamot.

§ 14 ENTREPRENADER

Styrelsen antager erforderliga entreprenader under iakttagande av att för ändamålen avsedda medel inte överskrids.

§ 15 ANLÄGGNINGSARBETEN

Alla arbeten på föreningens vattenanläggning skall utföras genom styrelsen eller den som styrelsen utsett därtill.

Det åligger styrelsen tillse att driften och underhållet av föreningens anläggning handhas på mest ekonomiska sätt.

§ 16 REVISORER

Till att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall föreningen vid ordinarie föreningsstämma för tiden till nästa sådan stämma välja (2) revisorer jämte en (1) suppleant.

Revisor eller suppleant skall vara myndig och här i riket bosatt svensk medborgare. Första gången väljes revisor och suppleant konstituerande sammanträde.

§ 17 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår skall omfatta kalenderåret. Bokslut skall vara upprättat den 1 februari påföljande år. Av styrelsen upprättad balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda minst en (1) månad ordinarie föreningsstämma. Revisorerna, vilka äga infordra även andra handlingar, som lämna upplysning om föreningens verksamhet och ekonomi, skall överlämna sin berättelse till styrelsen minst (2) veckor före föreningsstämma. I berättelsen skall bl.a. angivas huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen före revisionsberättelsens avfattande givas tillfälle att yttra sig.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång året efter verksamhetsåret.

§ 18 ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP

Den som förvärvat till föreningen ansluten fastighet inträder i överlåtarens ställe som medlem i föreningen. Bland överlåtelsevillkoren skall intagas en bestämmelse, att förvärvaren övertager överlåtarens skyldigheter till föreningen. Anmälan om överlåtelse skall ske till styrelsen senast tre (3) månader efter förvärvet. Information om ägarbyte lämnas på föreningens hemsida eller skriftligen till styrelsen.

§ 19 REGLEMENTEN OCH FÖRESKRIFTER

Medlem är skyldig att följa de bestämmelser i de reglementen och föreskrifter, som kunna bli fastställda för föreningens anläggningar.

Medlem, som beträffande sina skyldigheter mot föreningen uppenbarligen tredskas eller visar sig försumlig vid företagets genomförande, äger ej rätt att ansluta sina ledningar till föreningens anläggning. Först sedan den försumlige fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa stadgar, tillåtes inkoppling. Ärende av ifrågavarande slag skall avgöras vid föreningsstämma.

§ 20 FÖRENINGENS TILLGÅNGAR

För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar, däri inräknade förfallna men ej inbetalda avgifter och eventuellt extra avgifter enligt § 4.

§ 21 VINST OCH FÖRLUST

Under räkenskapsår uppkommen vinst får, efter täckning av från tidigare år balanserad förlust och sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond, efter ordinarie föreningsstämmas beslut, fonderas eller också gottskrivas medlemmarna i förhållande till under räkenskapsåret påförda brukningsavgifter.

§ 22 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den inbetalda insatsen.

§ 23 FÖRENINGSSTÄMMA

Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas vid ordinarie eller extra föreningsstämma.

Alla föreningsstämmor hålls i Holmsund, Umeå kommun, på tid som av styrelsen bestämmes.

Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra (4) veckor före både ordinarie och extra stämma och senast två (2) veckor före ordinarie och en (1) vecka före extra stämma. Kallelse till stämma skall ske skriftligen eller via mail samt publiceras på föreningens hemsida. På kallelse skall angivas de ärenden som skall förekomma vid stämman.

Andra meddelanden till medlemmarna lämnas på samma sätt.

§ 24 RÖSTETAL

Vid föreningsmöte har varje medlem/fastighet som är ansluten till föreningens vattenanläggning en (1) röst. Medlem får med fullmakt företräda högst en (1) annan medlem.

§ 25 FÖRENINGSSTÄMMA

Årligen före mars månads utgång hålles ordinarie föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner och tillika rösträknare, för stämman.

2. fastställande av röstlängd

3. fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

4. godkännande av dagordning

5. styrelsens årsredovisning

6. revisorernas berättelse

7. fastställande av resultat- och balansräkning

8. disposition av föreningens över- eller underskott

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. fråga om arvodering till styrelseledamöter och revisorer

11. beslut om årsavgift nästkommande verksamhetsår

12. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor

13. motioner till stämman

14. val av styrelseledamöter och suppleanter

15. val av revisorer och revisorssuppleanter

16. val av valberedning

17. övriga frågor

Vid ordinarie föreningsstämma får andra ärenden inte företagas till avgörande än de som angivits i kallelsen, med de undantag varom stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 26 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap. 14 och 15 §§, lagen om ekonomiska föreningar.